Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle webshops en online aanbiedingen van Alpenplantenkwekerij Cathy Portier (hieronder genoemd als Coolplants). De voorwaarden zijn voor één ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite.


Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Coolplants behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Coolplants erkend. Coolplants garandeert dat het geleverde product voldoet aan de kwaliteitsnormen en beantwoord aan de overeenkomst .

Levering van bestelling geplaatst via een van de webshops
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Coolplants bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


Aan de leveringsplicht van Coolplants zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Coolplants geleverde zaken 1 keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.


Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen webshop
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle particuliere prijzen op de site zijn in EURO 's en inclusief BTW.

Herroepingsrecht online-aankoop via webshop
Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van 14 kalenderdagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren.


Voor bepaalde goederen geldt het herroepingsrecht niet, het gaat ondermeer om goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen (zoals planten); Daar Coolplants planten verzendt en het hier om snel bederfbare producten (levende planten) gaat, kan er niet worden teruggezonden.


Na onderling overleg accepteren wij toch retourzendingen op eigen kosten. Je kan een retourlabel aanmaken via https://coolplants.shipping-portal.com/rp/

Retourneren is mogelijk voor niet soortecht geleverde planten of planten die op de kwekerij ook relatief veel uitval vertonen. Planten retourneren is alleen mogelijk als de planten in originele staat zijn. De planten moeten onbeschadigd zijn en goed verzorgd. Planten die al in de grond zijn gezet kunnen niet meer worden uitgegraven en worden geretourneerd.

Mocht er tijdens het transport naar de klant iets fout gelopen zijn waardoor de verpakking en planten beschadigd arriveren, dan moeten de planten in de originele verpakking geweigerd worden aan de transporteur, zodat deze automatisch retour komen.


Retouradres:
Coolplants
Alpenplantenkwekerij Cathy Portier
Margareta van Vlaanderenstraat 27
8310 Brugge
België


Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Coolplants, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Coolplants. Coolplants houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Disclaimer. Coolplants respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Coolplants maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
Coolplants garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid. De garantietermijn van Coolplants is niet van toepassing daar er geen toezicht is hoe de klant uiteindelijk omgaat met de planten. Coolplants is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Coolplants) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Coolplants.


Indien klachten van de afnemer door Coolplants gegrond worden bevonden, zal Coolplants naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Coolplants voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Coolplants is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel en/of van de transporteurs.


Aansprakelijkheid
Coolplants is niet aansprakelijk voor uitval of slechte hergroei door het verkeerd aanwenden van de planten. Er wordt in geen geval hergroei garantie verleend.


Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Coolplants en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Coolplants op haalbaarheid is beoordeeld. Coolplants behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
Alle kleuren van de afbeeldingen op de internetsite van Coolplants kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wegens niet kleurecht.

Overmacht
Coolplants is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Coolplants alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Coolplants behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Coolplants gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Coolplants en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brugge kennis, tenzij Coolplants er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.